Nedstängning För mycket information
Nyckelviken
Nyckelviken

Liv och ekonomi

Liv går före ekonomi, säger en del. Eftersom ekonomi är det i vårt samhälle som upprätthåller liv och hälsa, så ser jag det som ett mycket märkligt påstående. Låt mig beskriva hur jag ser på ekonomi.

Placera en ensam människa mitt i skogen och studera vad som händer. Människan behöver mat och skydd mot oväder och vilda djur. Därför bygger hen en koja och samlar in bär och ätbara växter. Det är mycket att ta hänsyn till för att kunna behålla liv och hälsa och människan ägnar all sin tid till att ordna omkring sig. Tänk nu en hel grupp av människor, alla gör samma sak, de bygger en hydda åt sig själva och samlar in mat för sin egen del. Alla är så upptagna med detta att de knappt lägger märke till varandra. Vi inser alla att detta inte är ett optimalt sätt att leva, det skulle gå att förbättra med någon sorts system. Det systemet kallar vi ekonomi. Ekonomi innebär att var och en specialiserar sig på en uppgift, samlar mat eller bygger kojor. Då uppstår en situation där andra människor vill ha det som en viss människa producerar, eftersom de själva har producerat något annat och saknar just den produkten. Det som en människa har producerat har därmed fått ett värde. Värde är något som bygger på efterfrågan, utan efterfrågan inget värde. På grund av detta skapade värde, som egentligen uppkommer av en obalans i produktionen, kan olika produkter bytas mot varandra. Den gemensamma vinsten blir att allt som produceras är producerat av specialister på respektive område. Alla som bidrar till produktionen kommer att få det bättre, än om var och en gjorde allt till sig själva. Nu inser vi säkert att inte alla kan producera lika mycket. Där kommer politiken in, med ord som rättvisa och fördelning, men ekonomin är motorn som ger politiken förutsättningarna. Det finns även andra effekter av det ekonomiska systemet. Tänk dig att en av människorna i skogen upptäcker ett område med kantareller, som hen resolut inhägnar och kallar sitt. Nu har det skapats ett värde, inte genom produktion, utan för att det uppstått brist på kantareller hos de andra människorna i skogen. Detta är en bieffekt av det ekonomiska systemet, för ett sätt att se på det är att värde skapas då brist uppstår i delar av systemet och efterfrågan är den kraft som strävar efter att utjämna obalansen. Obalansen av tillgångar är i sig inget eftersträvansvärt, utan finns där för att locka fram specialiserad produktion. Det finns alltså mer eller mindre väl fungerande ekonomier och ser man bara på problemen är det lätt att missa vad ekonomi har för funktion. Ekonomi är allstå ett gemensamt system för att förbättra våra levnadsvillkor, inte något som står i motsatsförhållande till människoliv. Liv och ekonomi går hand i hand.

En annan viktig del i ett ekonomiskt system är begreppet risk. Risk är den osäkerhet som måste hanteras i systemet och på den kan det också sättas ett värde. På samma sätt som med produktion så härrör värdet från den spänning som uppkommer vid en obalans. Obalansen är att risken inte är jämnt fördelad mellan alla människor, utan att vissa människor tar på sig en högre risk mot betalning. Risk blir med andra ord en handelsvara. Det kan diskuteras på vilket sätt handeln med risk gynnar mänskligheten, men uppenbarligen hör den till vårt ekonomiska system. Vi ser det i försäkringar, i ränta, i handeln med aktier och värdepapper, och på många andra områden. Ofta är riskdelen inbakad i transaktioner och inte helt lätt att separera. Den som tar en risk kan tjäna på det, men riskerar också att drabbas av en stor förlust. Ibland med livet som insats.