Diversity En strategi
Gravar
Gravar

Dödstal

Tänk dig en population på hundratusen människor, jämnt fördelad mellan alla åldrar. När en person blir 100 år så tvärdör den. Eftersom populationen är jämnt fördelad åldersmässigt, så föds en ny människa för varje människa som dör, så antalet människor är hela tiden konstant. Hur många människor dör varje år? Ganska enkelt att se, det måste vara en hundradel, alltså 1000 dödsfall per år.

Modellen är väldigt orealistisk, men den ger oss en siffra att relatera till. I verkligheten har vi en ojämn ålderstruktur och människor lever olika länge, väldigt få blir 100 år gamla. Medellivslängden i Sverige är 72 år för alla kategorier. Ofta nämns en högre siffra, men då är vissa kategorier borträknade. Siffran är från Wikipedia och gäller för 2016. Om vi inte tar hänsyn till demografin, så borde 1/72 * 100000 = 1389 individer per hundratusen dö varje år. I verkligheten är siffran mycket lägre och har stadigt sjunkigt under flera decennier. Idag är siffran under 900 döda per hundratusen varje år. Hur är detta möjligt? En sådan siffra skulle ju ge en förväntad livslängd på 1/900 * 100000 = 111 år! Två förklaringar är möjliga, vi blir friskare och lever längre för varje år, eller vi fyller på med yngre människor i högre takt än de som dör. Båda förklaringarna verkar stämma på Sverige. År 1975 hade vi 208 personer som var 100 år eller äldre. För varje år har denna siffra ökat och var 2019 uppe i 2207 (enligt SCB). Det verkar faktiskt som om vi lever längre för varje år. År 1975 var Sveriges befolkning 8,2 miljoner och 2019 hade den vuxit till 10,3 miljoner, i huvudsak beroende på invandring. Dessa pågående förändringar påverkar naturligtvis siffran för antal döda per hundratusen, men detta kan ju inte hålla på för evigt. Vi kan inte räkna med att dödstalen kommer att fortsätta vara så låga som vi vant oss vid. De borde rimligen balansera runt 1389 istället för 900.

Kommer coronapandemin att driva upp dödstalen? För Sveriges del var april 2020 en månad som skördade många offer, men sett på ett helt år så blir 2020 ännu ett år med rekordlåga dödstal. Coronan ersatte många andra dödsorsaker och kom dessutom efter en vintersäsong med exceptionellt låg dödlighet. Coronapandemins påverkan på den totala dödligheten ligger inte i proportion till den uppmärksamhet den fått.

Vi kommer att få se högre dödstal framöver. Dels för att andelen äldre ökar, dels för att den höga invandringstakt vi haft sedan millennieskiftet inte kommer att kunna upprätthållas. Det gör att vi på sikt kommer att närma oss, och passera, den förväntade balanspunken på runt 1389 döda per hundratusen och år, covid eller inte. Det kommer att finnas politiker att skylla på då också.